Algemene voorwaarden

artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor Ruitenwasserij Kristal Comm.V. (hierna: Alles Ontmossen) – BE 0715.943.934. De rechtspersoon heeft haar maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Kroonstraat 36
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alles Ontmossen en een opdrachtgever waarop Alles Ontmossen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Alles Ontmossen zijn vrijblijvend en niet bindend t.a.v. Alles Ontmossen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld dan zal de offerte of aanbieding bindend zijn ten aanzien van Alles Ontmossen voor de duur van de bovenvermelde termijn.
 2. Alles Ontmossen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Alles Ontmossen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alles Ontmossen anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Alles Ontmossen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Tenzij anders aangegeven zijn product-, materiaal-, verplaatsings- en loonkosten inbegrepen in de offerteprijs.
 6. De aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever is bindend. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de helft van de overeengekomen offerteprijs met een minimum van 250 euro wanneer de opdrachtgever wenst af te zien van de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de overeenkomst door Alles Ontmossen wordt geannuleerd, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding.

artikel 3 – Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. Overeenkomsten voor schoonmaak van ramen worden steeds gesloten voor onbepaalde duur en zullen op periodieke basis worden gefactureerd door Alles Ontmossen aan de opdrachtgever.
  Wanneer een maandtarief wordt bedongen, geven feestdagen geen aanleiding tot verrekening of korting wanneer een vaste poetsdag is overeengekomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Alles Ontmossen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Alles Ontmossen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Alles Ontmossen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij heeft hierbij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Alles Ontmossen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Alles Ontmossen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Alles Ontmossen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Alles Ontmossen gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Alles Ontmossen daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Schoonmaak gebeurt enkel in ruimtes die leeg zijn en toegankelijk op het afgesproken tijdstip van uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hieraan kan Alles Ontmossen eenzijdig de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de ruimtes leegmaken prior aan de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Deze bijkomende werken gebeuren steeds in regie aan 65 euro per uur en per persoon (excl. 21% BTW) en zijn nooit vervat in een prijsopgaaf.
  Ramen worden enkel gepoetst indien deze voldoende bereikbaar zijn gemaakt door de opdrachtgever. Indien dit niet het geval is zal Alles Ontmossen niet overgaan tot het poetsen van de ramen in kwestie zonder dat de opdrachtgever een prijsverlaging geniet.

artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Alles Ontmossen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Alles Ontmossen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Alles Ontmossen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. De opdrachtgever zal echter steeds het recht hebben de overeenkomst te ontbinden indien externe omstandigheden, de nakoming van diens verplichtingen volstrekt onmogelijk maakt en die niet aan de opdrachtgever kan verweten worden.
 3. Voorts is Alles Ontmossen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Alles Ontmossen kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alles Ontmossen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Alles Ontmossen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  Indien Alles Ontmossen tot opschorting of ontbinding overgaat overeenkomstig de gevallen in paragraaf 1 en 3 van dit artikel, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Alles Ontmossen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 – Overmacht

 1. Alles Ontmossen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Alles Ontmossen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alles Ontmossen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Voor zover Alles Ontmossen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alles Ontmossen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de termijn welke wordt vermeld op de factuur, op een door Alles Ontmossen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Alles Ontmossen aangegeven. Periodieke facturatie is steeds mogelijk.
 2. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro.
 3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Alles Ontmossen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Alles Ontmossen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Alles Ontmossen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alles Ontmossen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Alles Ontmossen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alles Ontmossen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Alles Ontmossen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Alles Ontmossen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alles Ontmossen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Alles Ontmossen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Alles Ontmossen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alles Ontmossen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 8 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Alles Ontmossen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Alles Ontmossen toerekenbaar is. Indien Alles Ontmossen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Alles Ontmossen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Alles Ontmossen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Alles Ontmossen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Alles Ontmossen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alles Ontmossen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 10 Klachten en kwijting

 1. Alle klachten betreffende de gepresteerde diensten dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden binnen de 8 14 kalenderdagen na de facturatiedatum. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.
 2. Het indienen van klachten geeft de opdrachtgever niet het recht om niet tot betaling over te gaan. Hiervoor blijft artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Wanneer de opdrachtgever tot betaling is overgegaan wordt verondersteld dat Alles Ontmossen hiermee kwijting wordt gegeven.
 4. Na het verstrijken van de termijn waarin klachten kunnen worden geformuleerd, wordt van rechtswege kwijting verleend aan Alles Ontmossen.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alles Ontmossen partij is, is uitsluitend het Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alles Ontmossen partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek zal bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen. Bij gebreke aan een bevoegde rechter overeenkomstig voornoemde wetsbepaling, zal de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent bij uitsluiting bevoegd zijn om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Alles Ontmossen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Laatst gewijzigd op 22 juni 2021

small_c_popup

Ik wil graag teruggebeld worden

Bjorn een berichtje sturen